DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani: Izabrani lekar

Izabrani lekar

 

Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije ili stomatologije.

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada.

Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijaliste pedijatrije.

Osobe ženskog pola starije od 15 godine života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije.

Osobe mlađe od 18 ili starije od 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

Spisak lekara možete pogledati i preuzeti sa

sledećeg linka : SPISAK LEKARA

 

Dužnosti izabranog lekara:

- organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;

- obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;

- određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja;

- upućuje osiguranike na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;

- određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;

- propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;

- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;

- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti;

- utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje - - privremene sprečenosti za rad;

- utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;

- utvrđuje potrebu odsustvovanja sa posla radi nege člana uže porodice;

- daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;

- određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na zdravstveno stanje;

- vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja.

Izabrani lekar pedijatar daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta.

Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju.

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |