Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

 

Позив за јавну набавку услуга – Одржавање електронског картона

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
за јавну набавку услуга – Одржавање електронског картона

 редни бр. 7/2014

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

16.12.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку * Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 3/2014

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала
редни бр. 3/2014

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Тендер табела : Тендер 2/2014

13.10.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Измена конкурсне документације и Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 3/2014

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe

Обавештење о измени јн редни бр. 3/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

Измењену конк документацију јн редни бр. 3/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОK.

Тендер табела исправљена : Тендер 3/2014 исправљен_табела

23.10.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Измена конкурсне документације и Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 3/2014

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe II

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe III

Обавештење о измени јн редни бр. 3/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ II

Измењену конк документацију јн редни бр. 3/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОK. II

Тендер табела исправљена : Тендер 3/2014 исправљен_табела II

27.10.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку * Поправка ултразвучног апарата

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку услуга – Поправка ултразвучног апаратa
редни бр. 06/2014

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

06.10.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавне набавке * Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује


П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала
редни бр. 2/2014

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Тендер табела : Тендер 2/2014

 

11.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014- 1

 

Обавештење о измени јн редни бр. 2/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

Измењену конк документацију јн редни бр. 2/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОК.

Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014

Можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe I

Можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe II

 

16.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Измена конкурсне документације и Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014 -2

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe III

Обавештење о измени јн редни бр. 2/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ II

Измењену конк документацију јн редни бр. 2/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОK. II

Тендер табела исправљена : Тендер 2/2014 исправљен_табела II

24.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Измена конкурсне документације и Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014-3

 

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe IV

Обавештење о измени јн редни бр. 2/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ III

Измењену конк документацију јн редни бр. 2/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОK. III

Тендер табела исправљена : Тендер 2/2014 исправљен_табела III

26.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014

Можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe V

27.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Ново

Измена конкурсне документације, позива и Oдговор на захтев за појашњење ЈН Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 редни бр. 2/2014-4

 

Одговор на захтеб за појашњење можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњењe VI

Обавештење о измени јн редни бр. 2/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ IV

Измењену конк документацију јн редни бр. 2/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОK. IV

Измењен позив за подношење понуда можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

03.07.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Позив за јавне набавке

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Санитетски материјал по партијама


редни бр. 5/2014

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

09.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Измена конкурсне документације ЈН редни бр. 5/2014

 

Обавештење о измени јн редни бр. 5/2014 можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

Измењену конк документацију јн редни бр. 5/2014 преузмите са линка : ИЗМЕЊЕНА КОНК. ДОК.

 

10.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јн бр.5/2014набавка лекова на рецепт са листе А и А1 и медицинских помагала по партијама

Овде можете преузети : Обавештење o закљученом уговору _ јн бр.5/2014.

 

16.06.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавне набавке

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал

 редни бр. 4/2014

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

14.05.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Позив за јавне набавке

OBAVEŠTENJE

O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 3/2014
Laboratorijski materijal po partijama
ZA PARTIJU BR. 3 – Reagensi za analizu urina

Овде можете преузети : Обавештење о обустави поступка

 

16.05.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал

 редни бр. 03/2014

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

29.04.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

O B A V E Š T E N J E

O Izmeni konkursne dokumentacije

Laboratorijski materijal po partijama

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  JNMV 3/2014

Овде можете преузети : Обавештење о измени конкурсне документације

Измењен позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењену кoнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОК

 

06.05.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара Стоматолошки материјал JNMV br. 02/2014

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

17.04.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ

Можете преузети са линка : Одговор на захтев за појашњење

 

24.04.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ_Листа лекова А,А1

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01-57/28-2014
Дана: 15.04.2014. године

Oбјављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 за јавну набавку добара бр.1/2014набавка лекова на рецепт са листе А и А1 и медицинских помагала по партијама

Овде можете преузети : Obaveštenje o закљученом уговору _набавка лекова на рецепт са листе А, А1.

15.04.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ_Lista lekova B

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број:  01-114/15-2014
Дана: 15.04.2014. године

објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 за јавну набавку добара ЈНМВ бр.1/2014лекови са Б листе по партијама

Овде можете преузети : Obaveštenje o закљученом уговору _набавка лекова са Б листе.

15.04.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту


Појашњење конкурне документације за ЈН1/2014 Лекови са листе лекова А и А1

 

Појашњења можете преузети са следећег линка : Појашњење конкурне документације за ЈН1/2014

13.03.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о изменама јавне набавке 1/2014

 

Oбавештење можете преузети са следећег линка : ОБАВЕШТЕЊЕ

Измењену тендер табелу можете преузети са следећег линка : ТЕНДЕР ТАБЕЛА ИЗМЕНА

Измењен позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ ИЗМЕНА

 

07.03.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавне набавке

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Лекови са Б листе
редни бр. 01/2014

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

04.03.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Обустава поступка

 

На основу члана 109 Закона о јавним набавакама (“Сл. гласник РС “ број 124/12 ) директор Дома здравља Житиште доноси


О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

И На основу Извештаја о стручној оцени понуда (дел. број 01-534/16-2014 од 18.02.2014 године) за ЈН 13/2013 – Лекови са А и А1 листе и медицинска помагала по партијама

Документ можете преузети са следећег линка : Одлука о обустави поступка

 

19.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавне набавке

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала
редни бр. 1/2014

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Преузмите овде : TEНДЕР-TAБЕЛУ

 

12.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Захтев за појашњење - одговор

 

Овде мозете преузети : Захтев за појашњење - одговор

18.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Образложење претходног захтева за појашњење

за набавку лекова на рецепт са листе А и А1 и мединско техничких помагала

Овде можете преузети - Предходно обавештенје лекови - 2014

06.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавне набавке - исправак

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала
редни бр. 13/2013

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

06.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Обавештенје о изменама

odnosi se na

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   od 31.12.2013.
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА  
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала 
редни бр. 13/2013 

Овде можете преузети : Obaveštenje o izmenama

06.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Zahtev_za_pojašnjenjem_u_po stupku_JN_13-2013

odnosi se na

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   od 31.12.2013.
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА  
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала 
редни бр. 13/2013 

Овде можете преузети : Zahtev_za_pojašnjenjem_u_po stupku_JN_13-2013

Образложење претходног захтева за појашњење

Odgovor na zahtev za pojašnjenje

Овде можете преузети : Odgovor na zahtev za pojašnjenje

06.02.2014. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавне набавке

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

Исправка конкурсне документације
На основу члана 20. и члана 63. Закона о јавним набавкама “Сл. Гласник 124/12”, а увидом у документацију
предметне Јавне набавке ЈН 13/2013 уочене су штампарске грешке:

Исправак можете преузети са следећег линка : ИСПРАВАК

06.01.2014. год.                                                                                                                                    У  ЖитиштУ

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА  
за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско 

техничка помагала 
редни бр. 13/2013 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .

Табела у прилогу : ТАБЕЛА

31.12.2013. год.                                                                                                                                    У  ЖитиштУ

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

О Д Л У К У
   о обустави поступка јавне набавке
 Обуставља се поступак јавне набавке добара бр.1/2014 – набавка лекова са

листе А и А1, из разлога несагласности са чл.52 Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник“РС 124/2013).

 

Одлуку можете преузети са следећег линка : ОДЛУКА

30.12.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.12/2013 – набавка ампулираних лекова
 (која је обликована по партијама)

 

можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

30.12.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

Oбјављује:
1.      Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама за јавну набавку добара - Лекови на рецепт са Листе лекова А и А1 и медицинско техничка помагала редни бр. I/2014

2.      Конкурску документацију за јавну набавку добара Набавка лекова на рецепт са листе А и А1и медицинских помагала по партијама

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .

25.12.2013. год.                                                                                                                                    У  ЖитиштУ

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

           Нa основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), наручилац Дом здравља Житиште

 

            објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

за набавку лекова на рецепт са листе А и А1

Претходно обавештење можете преузети са следећег линка : ОБАВЕШТЕЊЕ

.

10.12.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара бр.12/2013 – набавка ампулираних лекова, која је обликована по партијама

Позив можете преузети са следећег линка : ОБАВЕШТЕЊЕ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .

22.11.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.5/2013 – стоматолошког материјала

 

можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

15.05.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.4/2013 – лабораторијског материјала (која је обликована по партијама)

 

можете преузети са линка : ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

29.05.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.2/2013 – набавка ампулираних лекова
 (која је обликована по партијама)

 

Обавештење можете преузети са следећег линка : ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

03.07.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.6/2013 – набавка медицинских помагала (игле за
пен шприц)

 (која је обликована по партијама)

 

Обавештење можете преузети са следећег линка : ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

14.08.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке,
обликоване по партијама,
за јавну набавку добара – набавка услуга осигурања

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .

31.07.2013. год.                                                                                                                                      Житиште


ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добара бр.11/2013 – набавка лекова на рецепт са листе А и
А1 и ампулираних лекова, која је обликована по партијама

Позив можете преузети са следећег линка : ОБАВЕШТЕЊЕ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .

25.08.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16

            објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку добара бр.11/2013 
Набавка лекова на рецепт са листе А и А1 и ампулираних лекова
 (која је обликована по партијама)

 

Обавештење можете преузети са следећег линка : ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

19.09.2013. год.                                                                                                                                      Житиште

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |