DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : zaštitnik pacijentovih prava

Zaštitnik pacijentovih prava

Заштитник права пацијената више не постоји у установама здравствене заштите-дакле, ни у Дому здравља  Житиште. По новом Закону о правима пацијената (од 01.12.2013)

У општини Житиште за послове Саветника права пацијента (обавља послове досадашљег заштитника права пацијента) именован је Милорад Лакић, дипл.правник тел: 023/821-050 са радним временом од 7-15 часова

______________________________________________________________________________________

У РФЗО- испостава Житиште  ул.Цара Душана за права из соц.осигурања  пацијенти могу да се обрате шефу испоставе Ђурица Ранку тел.023/821-111, задуженом за права осигураника (на пр.наплата услуга, упути у установе секундарног и терцијарног нивоа, боловања исл.).

______________________________________________________________________________________

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику пацијентових права.
Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Напомене:

Анонимни приговори се не евидентирају,

Приговор подноси пацијент или члан његове уже породице,

Одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана,

Предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи,

Заштитник пацијентових права одговор даје као правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права,

Ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст , тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента- то се констатује у одговору на приговор,

Пацијент незадовољан одговором на приговор , може се обратити писменим путем Здравственој инспекцији у Зрењанину преко писарнице у општини Зрењанин, односно Министарству здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Овде можете преузети : ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ПАЦИЈЕНАТА

 

PRAVA PACIJENATA

 

Права и обавезе
Извод из Закона о правима пацијената

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВО И ПОШТОВАЊЕ
Сваки пацијент има право на достојанство и поштовање без дискриминације у односу на расну, верску или полну припадност, финансијске могућности, место становања, врсту обољења или време приступа здравственој служби.


ПРАВО НА ДОСТУПНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Сваки пацијент има право на доступну здравствену заштиту у складу са здравственим стањем и тренутно расположивим капацитетима. Лица са посебним потребама имају приоритет и потребно је најавити посету због пружања додатне подршке.


ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЈЕ
Пацијент има право да буде информисан о доступним савременим научним и технолошким могућностима и иновацијама у вези са његовим лечењем.
Информација о дијагнози, току предложене медицинске процедуре и њеним ризицима може се ускратити пацијенту само у изузетним случајевима, и то уколико здравствени радник процени да би обавештењем знатно нашкодио пацијентовом здрављу, када се обавештење даје члану породице пацијента.


ПРАВО НА ОБАВЕШТЕНОСТ
Пацијент има право да унапред буде обавештен о својим правима на обавезно здравствено осигурање, као и о њиховом обиму, односно да ли остварује здравствену услугу без новчане надокнаде, уз партиципацију или плаћа пуну цену услуге.
Пацијент има право да од здравственог радника тражи обавештење о дијагнози и прогнози болести, ефекту предузимања или непредузимања предложених медицинских процедура, начину лечења, као и о евентуалним последицама предложеног третмана.
Пацијент има право да добије сва тражена обавештења, на начин који је прилагођен његовој доби, нивоу образовања и емоционалном стању.


ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР
Сваки пацијент има право на слободан избор лекара и здравствене установе у складу са прописима, као и на слободан избор различитих медицинских процедура, на основу одговарајућих информација о могућим ризицима и последицама по здравље пацијента.
Пацијент има право да изабере лекара са списка понуђених лекара који је истакнут у дому здравља. Пацијент има право да из оправданих, законом предвиђених разлога, промени изабраног лекара.


ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА
Сваки пацијент има право на заштиту своје приватности и поверљивости свих личних информација које је саопштио надлежном здравственом раднику, укључујући и оне које се односе на његово стање здравља, дијагностичке и терапијске процедуре.
Здравствени радник не сме другим лицима да саопштава податке о пацијенту. При пружању услуга пацијенту могу присуствовати само здравствени радници и здравствени сарадници. Пацијент може дати сагласност да прегледу и предузимању мера над њим присуствују и друга лица.


ПРАВО НА САМООДЛУЧИВАЊЕ И ПРИСТАНАК
Пацијент је слободан да одлучује о свему што се тиче његовог живота и здравља. За предузимање медицинске мере неопходна је сагласност пацијента, осим у хитним случајевима или уколико је угрожен живот или здравље других лица.
Пацијент има право да одбије предложену медицинску меру иако му је претходно указано на последице одбијања, као и да опозове свој пристанак пре него што се започне са извођењем медицинске мере.
Сагласност пацијента за предузимање медицинске мере или његова изјава о одбијању морају бити сачуване у медицинској документацији.


ПРАВО НА УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију и копирање исте под условима који се примењују у Дому здравља Житиште.


ПРАВО НА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
Подаци из медицинске документације представљају личне податке о пацијенту и третирају се као службена тајна.
Здравствени радници у Дому здравља Житиште могу бити ослобођени чувања тајне само на основу одлуке суда, или на основу изричитог пристанка пацијента, који мора бити дат у писаној форми на јасан и недвосмислен начин.


ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ
Пацијент има право на накнаду штете уколико здравствени радник или здравствени сарадник у пружању здравствене заштите начини штету на телу пацијента, или ако се стручном грешком тих лица проузрокује погоршање здравственог стања пацијента.


ПРАВО НА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЧНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
Пацијент може дати сагласност за поступање са његовим личним здравственим информацијама лекару, члану породице или трећем лицу.
Сагласност се даје писаним путем и може се повући у сваком тренутку без постављања било каквих услова.


ПРАВО НА ПРИГОВОР
Пацијент има право да поднесе приговор уколико је незадовољан пруженом здравственом услугом, поступком према њему или уколико му је здравствена услуга ускраћена.
Приговор се подноси заштитнику пацијентових права путем обрасца или се диктира на записник. Одговор пацијенту доставља се најдуже у року од 5 дана од дана подношења приговора.
Уколико је пацијент незадовољан примљеним одговором, може се обратити здравственој инспекцији или матичној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање.


СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Пацијент има право на безбедност у остваривању здравствене заштите, у складу са савременим
достигнућима здравствене струке и науке, с циљем постизања најповољнијег исхода лечења и смањења ризика за настанак нежељених последица по здравље пацијента, на најмању могућу меру.
Здравствена установа је дужна да се стара о безбедности у пружању здравствене заштите, као
и да континуирано прати факторе ризика и предузима мере за њихово смањење, у складу са
прописима којима се уређује област квалитета у здравственој заштити.
Пацијент не може трпети штету проузроковану неадекватним функционисањем здравствене

службе.

 

DUŽNOSTI PACIJENATA

 

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА

Одговорност пацијента за лично здравље


Пацијент је дужан да при остваривању здравствене заштите:


1) активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља;
2) у потпуности и истинито информише надлежног здравственог радника, односно здравственог сарадника о свом здравственом стању;
3) придржава се упутстава и предузима мере прописане од стране надлежног здравственог радника, односно здравственог сарадника.

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга

Пацијент је дужан да поштује права других пацијената који остварују здравствену заштиту у здравственој установи.

Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима
Пацијент је дужан да се, у поступку остваривања здравствене заштите према здравственом раднику, односно здравственом сараднику односи са поштовањем и уважавањем.

Забрањено је ометање здравствених радника, односно здравствених сарадника приликом пружања здравствене заштите.

Ако се пацијент не придржава наведених дужности надлежни здравствени радник, односно здравствени сарадник, после претходног упозорења, може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту, изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да писмено обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.

У случају из претходног става, здравствена установа је дужна да пацијенту обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

Пацијент је дужан да благовремено информише надлежну здравствену установу о отказивању термина за заказане прегледе и медицинске поступке, као и о промени адресе и телефонског броја.

Пацијенти су у обавези да на прегледе доносе уредну документацију и приложе исправну и оверену здравствену књижицу. Пацијентима који немају здравствено осигурање пружене услуге наплатиће се према важећем ценовнику.

Деца млађа од 15 година морају имати пратњу одрасле особе.

 

КУЋНИ РЕД
Поштовани пацијенти!
Поштовање кућног реда омогућује добру сарадњу између вас и особља које вам пружа здравствене услуге.
Молимо вас да поштујете следеће:
У згради и кругу Дома здравља се не дозвољава

  • Пушење
  • Конзумирање алкохолних пића или опојних дрога
  • Бацање отпадака и хране кроз прозор, у лавабое, тоалете и око зграде
  • Понашање којим се нарушава ред, мир и тишина

Такође вас молимо да на преглед или због пружања неке друге здравствене услуге дођете пристојно одевени и да приликом уласка код лекара искључите мобилне телефоне.
Изузимају се хитни случајеви.
ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!
Напомена: Све примедбе, похвале и сугестије можете убацити у кутију за жалбе или их уписати у свеску утисака.

 

ИЗВОД ИЗ ПРОПИСА О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

 

Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата:
1) стационарно лечење - по болничком дану - 50 динара
2) рехабилитацију у стационарној здравственој установи - по болничком дану - 50 динара
3) преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу - 50 динара
4) кратка посета изабраном лекару - 50 динара
5) све лабораторијске услуге - по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију) - 50 динара
6) рендгенски преглед и снимање - по упуту - 50 динара
7) преглед на ултразвучном апарату - по упуту - 100 динара
8) преглед - по упуту:
- на скенеру и остеодензитометру - 300 динара
-на ПЕТ скенеру (позитронска емисиона томографија) - 900 динара
- на магнетној резонанци - 600 динара
9) преглед и терапију у нуклеарној медицини – по упуту - 150 динара
10) остале дијагностичке услуге - по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.) - 50 динара
11) рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге) - 50 динара
12) преглед и лечење у дневној болници – по дану - 50 динара
13) хируршке захвате ван операционе сале - 50 динара
14) кућно лечење – по дану - 50 динара
15) санитетски превоз који није хитан:
- на подручју општине - 50 динара
- ван општине на подручју филијале - 100 динара
- ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено - 150 динара
16) хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела - 5% од утврђене цене
хируршке интервенције, а највише 30.000 динара
17) имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији, кардиохирургији,  васкуларној хирургији и ортопедији - 5% од утврђене цене имплантата, односно дела имплантата а највише 30.000 динара по операцији
18) имплантате који нису обухваћени чланом 20. тачка 10) овог правилника и тачком 17) овог члана - 20% од утврђене цене имплантата, односно дела имплантата, а највише 30.000 динара по операцији.
19) медицинско-техничка помагала:
-протетичка средства (протезе) - 10% од утврђене цене помагала, односно дела помагала
-ортотичка средства (ортозе) - 10% од утврђене цене помагала
-посебне врсте помагала и санитарне справе осим за концентратор кисеоника - 10% од утврђене цене помагала, односно дела помагала
-помагала за омогућавање гласа и говора - 10% од утврђене цене помагала
-ортопедске ципеле - 20% од утврђене цене помагала
-наочаре и контактна сочива са диоптријом до ± 9 за лица старија од 18 година живота, ако нису на школовању - 10% од утврђене цене помагала
-слушна помагала за лица старија од 18 година живота ако нису на школовању - 10% од утврђене цене помагала
-акрилатна тотална и субтотална протеза код лица старијих од 65 година живота - 35% од утврђене цене протезе
20) стоматолошки прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица - 20% од утврђене цене услуге
21) стоматолошки прегледи и лечење зуба пре операције срца и трансплантације органа и ткива - 10% од утврђене цене услуге
22) лечење компликација каријеса и вађење зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година – по зубу након завршеног лечења - 50 динара
23) прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе - 35% од утврђене цене услуге
24) промену пола из медицинских разлога - 35% од утврђене цене услуге.

 

Напомена:

Превентивни прегледи који се обављају према правима из здравственог осигурања ослобођени су плаћања партиципације.

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |